Zwroty

Reklamacje i zwroty

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres podany w niniejszym regulaminie, do firmy Naturevit.
1.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.
1.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
towarów “na zamówienie” o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
1.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: 17 The Hawthorns Kinnegad Co. Meath N91 VF60.

W przypadku zwrotu prosimy o kontakt pod adresem info@naturevit.ie lub kontakt przez stronę naturevit.ie
1.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, (najlepiej tak, jak został przysłany, jeśli to możliwe w tym samym opakowaniu) zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
1.6. Koszt opakowania  i odesłania towaru ponosi Klient.

Reklamacje dotyczące Towarów

2.1.Naturevit.ie jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
2.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@naturevit.ie. naturevit.ie zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
2.3.Naturevit.ie nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

3.1. Naturevit.ie  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
3.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić bynature.ie o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego.
3.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.
3.5. Naturevit.ie zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Postanowienia końcowe

4.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy naturevit.ie a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
4.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Naturevit a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy Naturevit.
4.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa irlandzkiego.

Odstąpienie od umowy

5.1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w momencie odbioru zamówionego towaru od dostawcy. Zamawiający zobowiązany jest wówczas do postępowania tak jak w przypadku określonym w rozdziale I powyżej oraz wypełnienia Protokołu Zwrotu, o którym mowa we wspomnianym punkcie. Zwracany Towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.

5.2. W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej  powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Zamawiający są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy. W przypadku, gdy opłata za zamówienie została pobrana z góry, sprzedawca zwróci zamawiającemu cenę sprzedaży w terminie nie później niż 14 dni od zwrotu towaru.

5.3. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę naruszeń, w postaci śladów użytkowania, uszkodzenia lub zniszczenia oryginalnego opakowania, w szczególności opakowania Towaru, oświadczenie o odstąpieniu zostanie uznane za bezskuteczne, a Towar nie podlega zwrotowi.

Reklamacja

6.1. W Sklepie dostępne są następujące formy składania reklamacji Towarów i tryby ich rozpatrywania:

a.  w momencie odbioru Zamówienia od Dostawcy, przy sprawdzeniu zgodności dostawy z treścią zamówienia.

b.  Podpisanie przez Zamawiającego i Dostawcę Protokołu Zwrotu, zawierającego stwierdzenie braku Towaru lub wadliwości Towaru wchodzącego w skład Zamówienia, jest równoznaczne z wniesieniem przez Zamawiającego reklamacji. W takim przypadku, rozpatrzenie reklamacji następuje przy odbiorze Zamówienia.

W razie uznania reklamacji Sprzedawca wymieni Towar na pełnowartościowy lub, jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanów magazynowych), Sprzedawca zaoferuje do wyboru inny Towar, dostępny w Sklepie lub odpowiednio pomniejszy kwotę zapłaty za Towar.

W razie uznania reklamacji, w przypadku odbioru Zamówienia od Dostawcy, przy płatności przy odbiorze, Zamawiający dokonuje zapłaty kwoty odpowiednio pomniejszonej o kwotę wynikającą z braku lub wadliwości odbieranego Towaru.

W razie uznania reklamacji, przy płatności pobranej z góry, Sprzedawca zwróci Zamawiającemu kwotę odpowiadającą cenie reklamowanego towaru w terminie nie później niż 14 dni od momentu uznania reklamacji za zasadną.

6.2. W każdym przypadku podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest paragon fiskalny zawierający reklamowany produkt lub faktura VAT.

6.3. Dostarczenie Towaru niezamówionego przez Zamawiającego następuje na ryzyko Sprzedawcy i nie nakłada na Zamawiającego żadnych zobowiązań.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart
No products in the cart.
EnglishPolski